Jivem Shardah Shatam

TACH CHAKSHUR DEVAHITAM PURASTAACH CHHUKRAM UCH-CHARAT PASHYEMA SHARADAH SHATAM JEEVEMA SHARADAH SHATAM SHRINU-YAAMA SHARADAH SHATAM BHOOYASH CHA SHARADAH SHATAAT. – Yajur Veda 36:24 TACH CHAKSHUR DEVAHITAM PURASTAACH CHHUKRAM UCH-CHARAT PASHYEMA SHARADAH SHATAM JEEVEMA SHARADAH SHATAM SHRINU-YAAMA SHARADAH SHATAM BHOOYASH CHA SHARADAH SHATAAT. – Yajur Veda 36:24 TACH CHAKSHUR DEVAHITAM PURASTAACH CHHUKRAM UCH-CHARAT PASHYEMA SHARADAH SHATAM JEEVEMA SHARADAH … More Jivem Shardah Shatam

Rate this: