Jivem Shardah Shatam

TACH CHAKSHUR DEVAHITAM PURASTAACH CHHUKRAM UCH-CHARAT PASHYEMA SHARADAH SHATAM JEEVEMA SHARADAH SHATAM SHRINU-YAAMA SHARADAH SHATAM BHOOYASH CHA SHARADAH SHATAAT. – Yajur Veda 36:24 Let me live a hundred autumn (Jeevema Sharadahshhatam) Let me see a hundred autumn (Pashyema Sharadahshhatam) Modama Sharadahshatam (Let me enjoy a hundred autumns) ShriNavama Sharadahshhatam (Let me hear a hundred autumns) Ajeethasyama … More Jivem Shardah Shatam

Rate this: